نمایش یک نتیجه

رله روسی РЭС47-0202

397,000تومان

RES-47 RF4.500.407.0202 Relay

 • سال ساخت 2018-2019

  Coil resistance,
  Ohm

  Current, mA

  Operating voltage, V

  Electric contact resistance,
  Ohm, max

  Contact material

  650 ± 65

  21.5

  2.5

  27+7.2−5.5

  650 ± 65

  AgMgNi-99

  Ag999