خازن 1 نانو فاراد 06035A102JAT2A

4,000تومان

Ceramic Capacitors

 •  06035A102JAT2A
 • خازن 1 نانو فاراد
 • سایز0603 
 • 5%
 • 50 ولت

خازن 10 میکرو فاراد C0805C106K9PACTU

4,000تومان

Ceramic Capacitors

 • C0805C106K9PACTU
 • خازن 10 میکرو فاراد
 • X5R
 • سایز0805 
 • 10%
 • 6.3 ولت

خازن 100 پیکو فارادMCCA000932

4,000تومان

Ceramic Capacitors

 • MCCA000932
 • خازن 100 پیکو فاراد
 • سایز0603 
 • 1%
 • 6.3 ولت

خازن 100نانوفاراد C0603C104K4RACTU

4,000تومان

Ceramic Capacitors

 • C0603C104K4RACTU
 • خازن 100نانو فاراد
 • X7R
 • سایز0603
 • 10%
 • 16 ولت

خازن 12 پیکو فاراد 0603A120JAT2A

4,000تومان

Ceramic Capacitors

 • 0603A120JAT2A
 • خازن 12 پیکو فاراد
 • سایز0603 
 • 5%
 • 16 ولت

خازن 200 پیکو فاراد GRM1555C1H201JA01D

4,000تومان

Ceramic Capacitors

 • GRM1555C1H201JA01D
 •  خازن200 پیکو فاراد
 • X5R
 • سایز0402
 • 5%
 • 50 ولت

خازن 220 پیکو فاراد06035A221FAT2A

4,000تومان

Ceramic Capacitors

 • 06035A221FAT2A
 • خازن 220 پیکو فاراد
 • سایز0603 
 • 1%
 • 50 ولت

خازن 3.3uF

122,000تومان

Multilayer Ceramic Capacitors

 • CKG57NX7T2E335M500JH
 • خازن 3.3میکروفاراد
 • سایز2220
 • 5%
 • 250 ولت

خازن 33 میکرو فاراد C3216X5R1E336M160A

4,000تومان

Ceramic Capacitors

 •  C3216X5R1E336M160A
 •  خازن 33 میکرو فاراد
 • X5R
 • سایز1206
 • 20%
 • 25 ولت

خازن 470 نانو فاراد MCCA000145

4,000تومان

Ceramic Capacitors

 • MCCA000145
 • خازن 470 نانو فاراد
 • سایز0603 
 • 20%
 • 10 ولت

خازن عدسی 330 پیکوفاراد

150تومان

خازن عدسی 331

 • خازن عدسی 330پیکوفاراد
 • 50 ولت

خازن عدسی1نانو فاراد

150تومان

خازن عدسی 102k

 • خازن عدسی 1 نانو فاراد
 • 500ولت