نمایش 1–12 از 14 نتیجه

MINMAX MIW2022

برای قیمت تماس بگیرید

MINMAX MIW2022

 • MINMAX Technology
 • DC to DC Converter
 • 3Watt
 • 9-36Volt input
 • 5Volt- 0.66A output
 • 1500Vdc Isolation

MINMAX MKW3026

برای قیمت تماس بگیرید

MINMAX MKW3026

 • MINMAX Technology
 • DC to DC Converter
 • 20Watt
 • 9-18Volt input
 • 12Volt- 0.835A output
 • 1500Vdc Isolation

MINMAX MIW1022

برای قیمت تماس بگیرید

MINMAX MIW1022

 • MINMAX Technology
 • DC to DC Converter
 • 2Watt
 • 9-18Volt input
 • 5Volt- 0.5A output
 • 1500Vdc Isolation

MINMAX MIW1025

برای قیمت تماس بگیرید

MINMAX MIW1025

 • MINMAX Technology
 • DC to DC Converter
 • 2Watt
 • 9-18Volt input
 • 5Volt- 0.25A output
 • 1500Vdc Isolation

MINMAX MIW3015

برای قیمت تماس بگیرید

MINMAX MIW3015

 • MINMAX Technology
 • DC to DC Converter
 • 5Watt
 • 4.5-7Volt input
 • 5Volt- 0.5A output
 • 1500Vdc Isolation

MINMAX MIW4025

برای قیمت تماس بگیرید

MINMAX MIW4025

 • MINMAX Technology
 • DC to DC Converter
 • 5Watt
 • 9-36Volt input
 • 5Volt- 0.5A output
 • 1500Vdc Isolation

MINMAX MIW5022

برای قیمت تماس بگیرید

MINMAX MIW5022

 • MINMAX Technology
 • DC to DC Converter
 • 10Watt
 • 9-18Volt input
 • 5Volt- 2A output
 • 1500Vdc Isolation

MINMAX MIWI06-24-S033

برای قیمت تماس بگیرید

MINMAX MIWI06-24-S033

 • MINMAX Technology
 • DC to DC Converter
 • 6Watt
 • 9-36Volt input
 • 3.3Volt- 1.2A output
 • 1500Vdc Isolation

MINMAX MKW2023

برای قیمت تماس بگیرید

MINMAX MKW2023

 • MINMAX Technology
 • DC to DC Converter
 • 12Watt
 • 9-36Volt input
 • 12Volt- 1A output
 • 1500Vdc Isolation

MINMAX MKW2623

برای قیمت تماس بگیرید

MINMAX MKW2623

 • MINMAX Technology
 • DC to DC Converter
 • 15Watt
 • 12-24Volt input
 • 12Volt- 1.25A output
 • 1500Vdc Isolation

MINMAX MKW40-12S05

برای قیمت تماس بگیرید

MINMAX MKW40-12S05

 • MINMAX Technology
 • DC to DC Converter
 • 40Watt
 • 9-18Volt input
 • 5Volt- 8A output
 • 1500Vdc Isolation

MINMAX MPW2033

برای قیمت تماس بگیرید

MINMAX MPW2033 

 • MINMAX Technology
 • DC to DC Converter
 • 30Watt
 • 10-40Volt input
 • 3.3Volt- 2.5A output12
 • 1500Vdc Isolation